sundvoll

Av Tone Dalen

Krig, jordskjelv, flom- mange katastrofer kan inntre. Derfor er det liten tvil om at en gruppe mennesker spesielt trent for nødhjelp, både på et nasjonalt og internasjonalt plan, ikke bare er fornuftig, men nødvendig. Å skaffe et kompetent beredskapsteam er ikke alltid like lett. Folk må kunne reise til fremmede land, ofte i flere måneder, på kort varsel. Fleksible arbeidsgivere er et «must». Mannskapet må være psykisk i stand til å takle situasjoner preget av nød og ulykke i uvante omgivelser. Dessuten må de kunne gjøre mye mer enn det yrket deres tilsier. Det nytter ikke bare å være ingeniør i en flyktningeleir. Jobben blir som regel mer allsidig. Man må gjøre sitt beste for at alt skal fungere i en kaotisk situasjon; mye uventet skjer, mange arbeidsoppgaver oppstår underveis og man kan regne med ekstremt lange dager under mye stress.

Samarbeid mellom hjelpeorganisasjonene
Likevel, humanitært arbeid står høyt i kurs i det norske samfunnet, og det er mange organisasjoner og enkeltindivider som ønsker å delta. Oppdragene er ofte vanskelige og svært utfordrende. Gjennom NOREPS-samarbeidet har en grovinndeling av arbeidsoppgaver mellom de «5 store» (Røde Kors, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Flyktningerådet og Kirkens Nødhjelp) blitt foretatt, slik at organisasjonene kan spesialisere seg på en nisje. Kirkens Nødhjelp, med Geir Valle og Arild Isaksen i spissen, har fått ansvar for vann- og sanitærdelen. Hydrogeologen Andreas G. Koestler og ingeniøren Geir H. Ommundsen i stiftelsen Yme er satt inn som teknisk ansvarlige, da de representerer ekspertisen på dette området. Vann og sanitær er ekstremt viktig. Tilgang på rent drikkevann og et kloakksystem som fungerer for å minske spredningen av epidemier er like viktig som matforsyninger.

Et helhetlig vann- og sanitærarbeid
I den forbindelse holdt Kirkens Nødhjelp og stiftelsen Yme beredskapskurs for tredje gang rundt nettopp vann og sanitær. Omtrent 20 deltok, og av dem var kun 3 kvinner. Mennene var stort sett ingeniører og teknikere som kunne pumper, renseanlegg og tekniske finurligheter. Kvinnene var samfunnsvitere. Deres deltakelse på kurset var merkbart, da de var opptatt av en sterkere sosial orientering også i første fase av nødhjelp. Stiftelsen Yme, som stort sett holdt foredragene på dette kurset, har lenge jobbet for å få flere myke komponenter inn i beredskapsteamet. I løpet av det tre dager lange kurset diskuterte deltakerne bruken av forskjellig teknisk utstyr; tilretteleggingen av vannrør, pumper etc. under ulike forutsetninger; hvor mange personer som kan dele telt, vannkraner og latrinehull; kortsiktige versus langsiktige løsninger; administrasjonsarbeid som rapportskriving, budsjettering og koordinering; kulturforståelse og mye mer.

Kosovokrisen
Kurset var på grunn av den nåværende situasjonen knyttet spesielt opp til Kosovokrisen. Omfanget av flyktningeleirene i Makedonia og Albania vokste enormt fort. Utstyr måtte bestilles i hui og hast, og når ting skjer veldig fort er det lett å gjøre noen feil. Det er mye å tenke på. Geir Valle fra KN var opptatt av at man ikke bare skal tenke «speed», men også «timelyness». Søppelhåndtering og latrinehygiene har vært et stort problem i flyktningeleirene i Makedonia og Albania. Derfor hadde det vært ønskelig å bruke faglig kompetente medarbeidere som kunne motivere flyktningene til å ta større ansvar for egen situasjon og forholdene i leiren. Om ikke mange måneder kommer vinteren, og leirene må klargjøres for kulda. Man må også planlegge hvordan man best kan bygge opp Kosovo slik at flyktningene kan reise hjem snarest mulig. Framtiden i Kosovo er fremdeles svært usikker, og det er nettopp derfor det er viktig med et godt beredskapsteam som kan håndtere det meste.

Lokal versus internasjonal arbeidskraft
Et overordnet mål for de norske bistandsorganisasjonene er å bruke lokal arbeidskraft også under katastrofer. Problemet er at den lokale kapasiteten ofte ikke er tilstrekkelig. Av den grunn er det behov for internasjonale beredskapsteam som kvikt kan hjelpe til i krisesituasjoner. Likevel, et godt samspill mellom de lokale og de internasjonale organisasjonene er enormt viktig for at hjelpearbeidet skal være effektivt.

Evaluering av kurset
Det tre dager lange kurset var svært intensivt. Mye skulle gjennomgås. Mange spørsmål ble stilt. På mandag ettermiddag var alle deltakerne enige om at kurset hadde vært informativt og virket motiverende og inspirerende for fremtidig hjelpearbeid. Neste kurs er allerede blitt etterspurt, men før den tid vil mange allerede ha vært ute i arbeid i Kosovo og de omliggende land.

English