Yme ble grunnlagt ut fra troen på at idealistiske fagspesialister og frivillige kan lette situasjonen til verdens fattigste gjennom fornuftig og ansvarsfull bruk av kunnskap og teknologi.

Yme så dagens lys på slutten av 1980-tallet, ved at en gruppe fagspesialister innen geologi, hydrologi og ingeniørfag kom sammen med en visjon om å bidra til utvikling av rurale strøk i Afrika. I 1993 ble Yme registrert som en norsk, politisk og religiøs nøytral, humanitær organisasjon.

Profesjonsrettet

Allerede fra starten av skilte Yme seg fra andre bistandsorganisasjoner ved å være spesielt profesjonsrettet. De opprinnelige initiativtakerne ønsket, gjennom sin tekniske fagkunnskap, å forbedre løsningene som ble valgt innenfor vann og sanitære prosjekter i utviklingsland.

Stiftelsen Yme ble raskt en organisasjon med mye kompetanse rundt vannprosjekter, og fra og med midten av 1990-tallet opererte organisasjonen som konsulenter for andre norske bistandsaktører for å implementere vann og sanitære prosjekter i Afrika, Asia og på Balkan.

Kjennetegnet til Yme er å være en liten og effektiv organisasjon med fagspesialister som på kort varsel leverer solide løsninger tilpasset lokale behov.

Behovet for fagutdannet arbeidskraft ble tydelig

I 2003 etablerte Yme et nytt programområde – yrkesskoleutdanning. I arbeidet med vann og sanitæreprosjekter ble behovet for fagutdannet arbeidskraft i det enkelte prosjektland, svært tydelig.

Ymes satsning på yrkesskoler er også begrunnet med bakgrunn i FNs tusenårsmål, hvor utdanning representerer et av de mest konkrete tiltakene for å redusere fattigdom. Fagutdanning er viktig i oppbyggingen av produksjonssektoren som utviklingsland er avhengig av i sin utvikling.

Forankring i lokale partnerorganisasjoner

I sitt arbeid har Yme fokusert på å arbeide for særskilte marginaliserte grupper og retter sitt arbeid mot de fattigste regionene i samarbeidslandene, hvor få andre aktører er aktive. Videre har Yme som mål at prosjektene skal være forankret i lokale partnerorganisasjoner, for å sikre både myndigheters og lokalsamfunns eierskap til utviklingen av prosjektene.

Ymes viktigste prinsipp er å være en katalysator for utvikling.

Fra Oslo til Vegårshei

Fra opprettelsen av Yme på 80-tallet, til 2006, lå organisasjonens kontor i Oslo, men i mars 2006 flyttet Ymes administrasjon til Vegårshei i Aust-Agder.

Som en relativt liten og spesialisert organisasjon er Yme avhengig av et lokalt og fagrettet engasjement. Dette engasjementet finnes i Agderfylkene og siden 2006 har Yme arbeidet med å etablere dette engasjementet.

Yme har som mål å bli en møteplass for bistandsinteresserte i regionen.

English