Troen på at fagspesialister og frivillige sammen kan forbedre situasjonen til verdens fattigste, ledet til dannelsen av Yme. Våre verktøy: Fornuftig og ansvarsfull bruk av kunnskap og teknologi, samt et tydelig verdigrunnlag i bunnen.

Yme så dagens lys på slutten av 1980-tallet; da kom en gruppe fagspesialister innen geologi, hydrologi og ingeniørfag sammen med en visjon om å bidra til utvikling av landlige strøk i Afrika. I 1993 ble Yme registrert som en norsk, politisk og religiøs nøytral humanitær organisasjon.

Spisskompetanse

Allerede fra starten av skilte Yme seg fra andre bistandsorganisasjoner ved at vi satt på unik spisskompetanse, mye kunnskap og opererte på en ordentlig og profesjonell måte. De opprinnelige initiativtakerne ønsket, gjennom sin tekniske fagkunnskap, å forbedre løsningene som ble valgt innenfor vann og sanitære prosjekter i utviklingsland.

Stiftelsen Yme ble raskt en organisasjon med mye kompetanse rundt vannprosjekter. Fra og med midten av 1990-tallet opererte organisasjonen som konsulenter for andre norske bistandsaktører som utviklet vann- og sanitære prosjekter i Afrika, Asia og på Balkan.

Kjennetegnet til Yme ble derfor at vi er en liten og effektiv organisasjon med fagspesialister som på kort varsel leverer solide løsninger tilpasset lokale behov.

 

Behovet for fagutdannet arbeidskraft ble tydelig

 

I 2003 etablerte Yme et nytt programområde – yrkesskoleutdanning. I arbeidet med vann og sanitære prosjekter ble behovet for fagutdannet arbeidskraft i det enkelte prosjektland, svært tydelig.

Ymes satsning på yrkesskoler er også begrunnet med bakgrunn i FNs tusenårsmål, hvor utdanning representerer et av de mest konkrete tiltakene for å redusere fattigdom. En solid fagutdanning er kanskje den viktigste byggesteinen i oppbyggingen av produksjonssektoren i utviklingsland, og derfor også en stor del av løsningen på fattigdomsproblematikken.

Yme ser verdien av å gjøre samfunnene vi arbeider i selvhjulpne. Ved å gi mennesker i fattige områder en utdanning av høy kvalitet, gir vi de en mulighet til å selv aktivt få bidra i sitt lokalsamfunns utvikling ut av fattigdom. Utdanning gir dessuten en masse gode ringeffekter som stolthet, økt selvbilde, kunnskap og ansvarliggjøring.

Forankring i lokale partnerorganisasjoner

Yme ønsker å gjøre varige endringer hos de aller mest vanskeligstilte gruppene. Vi retter derfor vårt arbeid mot de fattigste regionene i samarbeidslandene, hvor få andre aktører er aktive. Videre har Yme som mål at prosjektene skal være forankret i lokale partnerorganisasjoner – slik kan vi sikre at både myndigheter og lokalsamfunnet utvikler eierskap til prosjektene.

Ymes viktigste prinsipp er å skape utvikling og fremdrift.

Fra Oslo til Vegårshei

Fra opprettelsen av Yme på 80-tallet til 2006, lå organisasjonens kontor i Oslo. I mars 2006 flyttet Ymes administrasjon til Vegårshei i Aust-Agder.

Som en relativt liten og spesialisert organisasjon er Yme avhengig av et lokalt og fagrettet engasjement. Dette engasjementet finnes i Agderfylkene, og siden 2006 har Yme arbeidet med å etablere dette engasjementet.

Yme har som mål å bli den naturlige møteplassen for bistandsinteresserte i regionen.

English