SymbBroennboring100

Borebrønn

Yme har i dag to borerigger i drift.  En i Republikken Kongo og en i Somalia. Borehullene er mellom 60 og 250 meter dype. Det bores både i fjell og i løsmasse.

SymbBroenngraving100

Håndgravd brønn

Ved vannkilder ned til 15 meter brukes ofte håndgravde brønner. På disse typer brønner blir det ofte montert manuelle håndpumper.

SymbGravityfed 100

Rørledning

I Somalia finner man ofte godt drikkevann i stor avstand fra bosetningene. Den lengste rørledning som er lagt fra vannkilde til landsby er 23 km lang. Yme har som mål at ingen skal gå mer enn 200 meter for...

Symbvannhoesting100

Vannhøsting

I svært tørre områder blir det å samle regnvann veldig viktig. Befolkningen observerer hvor vannet samler seg etter et regnvær. Der graver man store tanker i bakken for å samle opp vannet.  En annen metode er å bruke vannrenner...

SymbVanntransport100

Vanntransport

I krisesituasjoner blir det ofte nødvendig å transportere vann med tankbiler til der befolkningen befinner seg. Under tørkekatastrofen i Somalia i 2011 bidro Yme med utkjøring av vann til 40 000 mennesker i nød.  

SymbLatrine100

Latriner

For å bedre helsesituasjonen er det ikke nok å skaffe rent drikkevann. De hygieniske forholdene må også forbedres. Derfor er gode latriner en viktig del av helsearbeidet. Latrines bygges ofte slik at de brukes som dusjrom. Yme bygger også...

SymbKildeutvikling100

Kildeutvikling

Landsbyer bygges ofte så nært vannforsyning som mulig. Det kan i mange tilfeller være kildeutspring. Kilden(e) kan forbedres både i kvalitet og kvantitet. For å sikre kvaliteten blir området rundt kilden(e) ryddet og gjerdet inn. Man demmer opp og...

SymbHygiene100

Hygieneopplæring

Hovedmålsetting med vannprosjektene er å forbedre menneskers livskvalitet og helse. Hygieneundervisning er avgjørende for å nå denne målsettingen. Opplæring i bruk av latriner og håndvask er en viktig del av undervisningen.    

Fornybar energi

Afrika har ubegrensede mengder med fornybar energi som sol, vind og vann. For den videre utviklingen av Afrika vil utnyttelse av disse ressursene være sentralt. For sitt prosjekt i Kongo har Yme som målsetting kun å bruke fornybar energi....

Symbyrkesutdanning100

Yrkesskole

Yrkesutdanning har vært et forsømt område i hele Afrika helt tilbake til midten av 60-tallet. Afrikas ledere har fått øynene opp for viktigheten av en god yrkesutdanning. Yme satser på yrkesutdanning basert på metoder som er utviklet i Sør...

Sym Husbygging100

Husbygging

I forbindelse med retur av flyktninger etter krigshandlinger er behovet for bosetning og landområder for jordbruk stort. Etter krigen i Angola ba angolanske myndigheter Yme om å lede bygging av nye landsbyer med permanente boliger.

Symbfred100

Fred og forsoning

Kamp om vannressurser kan være grunn til konflikt og mulighet for fred. Metodene som er utviklet for at lokalsamfunnet skal ha felles eierskap til vannprosjektene Yme leverer har ført til utvikling av fredssamtaler i forkant av prosjektene. Den erfaringen...

symb_community_dev100

Landsbyutvikling

I landsbyutviklingsprosjektene arbeider vi med flere av samfunnsproblemene samtidig. Det kan være innenfor vann, skole, helse, matforsyning etc. Ymes målsetting med prosjektene er at vi etterlater oss mer enn de spesifikke prosjekter. Vi ønsker at det vi gjør skal...

on_the_job_training100

On-the-job-training

Ymes deltakelse i nødhjelps og bistandsprosjektene skal være noe mer enn kun å overføre penger. Den tilleggsverdi Yme representerer er spesialkunnskap innenfor vann og yrkesskole. Derfor er kunnskapsoverføring en grunnleggende del av det arbeidet vi gjør. Denne kunnskapsoverføringen skjer...

English