Dette er Yme

Yme er en norsk humanitær organisasjon som har spesialisert seg innenfor fagområdene vann, sanitær og yrkesutdanning.

Våre verdier

Yme sine verdier hviler på tanken om at vi bør – og kan – gjøre verden mer rettferdig. Vi tror på de universelle menneskerettighetene. Men i dag er det fortsatt millioner av mennesker som lever i absolutt fattigdom: Barn og unge frarøves retten til å gå på skole og ta seg jobb. Mange mangler tilgang på grunnleggende behov som mat og vann. Yme forankrer sitt arbeid i fem verdier:

1. Rettferdighet

Vi ser en moralsk forpliktelse og praktisk mulighet til å hjelpe mennesker ut av fattigdom. Vi har et spesielt ansvar for de svakeste gruppene i samfunnet. Derfor prioriterer vi marginaliserte regioner og grupper av mennesker.

2. Åpenhet og ansvarlighet

Vi skal være åpne og ansvarlige i møtet med mennesker, kulturer og problemstillinger. Vi skal lytte til og oppmuntre til samarbeid gjennom dialog med enkeltmennesker, lokalsamfunn og myndigheter.

3. Praktiske løsninger som varer

Vi skal arbeide for solide løsninger som er tilpasset lokale behov. Viktigste rettesnor er kvalitet i planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjektene. Våre tiltak skal også ha en katalyserende effekt som fører til utvikling på andre områder i samfunnet.

4. Myndiggjøring gjennom deltakelse

Vi ser ikke på lokalsamfunnene som mottakere av bistand, men som aktive aktører som selv tar kontroll og leder utviklingen av sine liv og samfunn. Vi ønsker at prosessen som leder opp til og resultatet av våre tiltak skal myndiggjøre mennesker, partnerorganisasjoner og samfunnsstrukturer.

5. Merverdi ute og hjemme

Våre tiltak i prosjektlandene må kunne begrunnes i at de resulterer i en merverdi som lokalsamfunnene selv, eller andre aktører, ikke kan levere. Merverdien hjemme består i at vi skal forankre våre prosjekter i innvandrermiljøer og blant folk i nærmiljøet. Vi ønsker å være en inkludere organisasjon hvor folk lærer mer om Afrika og bistand og bruker sitt engasjement til å hjelpe andre.

6. Innovative partnerskap

Vi søker et tett samarbeid med næringsliv, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og politiske miljøer ute og hjemme. Dette gjør vi gjennom innovative løsninger sikrer utveksling av kompetanse med ikke-tradisjonelle bistandsmiljøer.

 

Yme – bistandsorganisasjonen i Aust-Agder

Yme er bistandsorganisasjonen i Aust-Agder. Som liten og spesialisert organisasjon er vi avhengig av et lokalt engasjement fra folk og næringsliv. Dette engasjementet finner vi på Vegårshei og i Aust-Agder. Vi ønsker å skape en møteplass for bistandsinteresserte i regionen og arbeider for å knytte bånd til næringsliv og kulturinstitusjoner i Aust Agder. En viktig del av vår visjon er å skape engasjement og økt forståelse for bistand. Dette gjør vi gjennom aktivt og målrettet informasjonsarbeid. Vi ønsker også å knytte til oss innvandrer miljøer i fylket.

 

Yme sin logo illustrerer organisasjonens visjon:

ymelogo2013-final-v1b-300

Samfunnsutvikling og fattigdomsbekjempelse må starte med en myndiggjøring av enkeltmennesker.

Det bærende elementet i logoen symboliserer et menneske som løfter hendene. Vi ønsker de vi hjelper ikke blir sett på som passive mottakere av bistand, men aktive og myndiggjorte deltakere i sin egen utvikling.

Dråpen symboliserer vårt virkemiddel: konkrete tiltak for å dekke grunnleggende behov som vanntilgang og utdanning. Dråpen er også et tegn på at vår hjelp skal bidra til å katalysere utviklingen i samfunnene vi arbeider i.

Vår felles innsats er en dråpe det blir ringvirkninger av!

 

 

English