Dette er Yme

Yme jobber for bedre vann- og sanitæranlegg i Afrika. Dessuten bygger vi yrkesskoler – slik jobber Yme på tvers av hele samfunnet.

Våre verdier

Vi i Yme mener vi både bør og kan gjøre verden mer rettferdig. Vi tror på de universelle menneskerettighetene, og jobber ut i fra at primærbehov som tilgang til vann, mat, utdanning og arbeidsplasser er nøkkelen til utryddingen av den fattigdommen flere millioner mennesker i dag lever i. Yme forankrer derfor vårt arbeid i disse seks verdiene:

1. Rettferdighet

Vi har en moralsk forpliktelse og en praktisk mulighet til å hjelpe mennesker ut av fattigdom. Vi har et spesielt ansvar ovenfor de svakeste gruppene i samfunnet. Derfor prioriterer vi de aller mest vanskeligstilte regionene og grupper av mennesker.

2. Åpenhet og ansvarlighet

Vi skal være åpne og ansvarlige i vårt møte med mennesker, kulturer og problemstillinger. Vi skal lytte til og oppmuntre til samarbeid gjennom dialog med enkeltmennesker, lokalsamfunn og myndigheter.

3. Praktiske løsninger som varer

Vi skal arbeide for solide løsninger som er tilpasset lokale behov. Vår viktigste rettesnor er kvalitet i alle våre prosjekters ledd: planlegging, gjennomføring og oppfølging. Våre tiltak skal også ha en varig effekt og føre til utvikling på andre områder i samfunnet.

4. Eierskap og stolhet gjennom deltakelse

Vi ser ikke på lokalsamfunnene vi jobber i som passive mottakere av bistand, men som aktive deltakere som selv tar kontroll og leder utviklingen av sine liv og samfunn. Gjennom å aktivt engasjere lokalbefolkningen i fra oppstart til ferdig ønsket resultat, ønsker vi at de mennesker, partnerorganisasjoner og samfunnsstrukturer vi arbeider med selv skal føle både eierskap og stolhet over det arbeidet som blir gjort. Slik kan vi skape gode, varige løsninger

5. Utvikling ute og hjemme

Utvikling ute betyr at våre prosjekter skal gi resultater som lokalsamfunnet selv, eller andre aktører, ikke kan levere.
Utvikling hjemme betyr at vi ønsker å forankre alle våre prosjekter også hjemme i vårt eget lokalsamfunn; både i lokale innvandrermiljøer og blant andre mennesker i lokalmiljøet.

6. Nyskapende partnerskap

Vi søker et tett samarbeid med næringsliv, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og politiske miljøer ute og hjemme. Dette gjør vi gjennom bruk av nyskapende løsninger som sikrer utveksling av kompetanse med ikke-tradisjonelle bistandsmiljøer og opplæring av lokalbefolkningen.

 

Yme – bistandsorganisasjonen i Aust-Agder

Yme er bistandsorganisasjonen i Aust-Agder. Som liten og spesialisert organisasjon er vi avhengig av et lokalt engasjement fra folk og næringsliv. Dette engasjementet finner vi på Vegårshei og i Aust-Agder. Vi ønsker å skape en møteplass for bistandsinteresserte i regionen og arbeider for å knytte bånd til næringsliv og kulturinstitusjoner i Aust Agder. En viktig del av vår visjon er å skape engasjement og økt forståelse for bistand. Dette gjør vi gjennom aktivt og målrettet informasjonsarbeid. Vi ønsker også å skape et godt samarbeid med fylkets innvandrermiljøer.

Utvikling av enkeltmennesker er utvikling av samfunn. Vann gir liv, muligheter og samfunn i utvikling det er godt å leve i. 

Vår felles innsats er en dråpe det blir ringvirkninger av!

 

 

English